KẾ HOẠCH

Làm thực tập ngành đợt 1, năm học 2015 - 2016

Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ  1/2015- 2016 sinh viên cao đẳng chính qui khoa Kỹ

thuật công trình sẽ thực tập ngành. Kế hoạch thực hiện như sau:

1.      Ngày 14/09/2015: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên 

15h30, thứ 2 (14/09),phòng B302

2.      Thời gian thực tập: từ 14/09/2014 đến 18/10/2015.

3.      Ngày  15/09/2015 đến ngày 18/09/2015: sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.

Sau ngày 18/09/2015: Sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ không có điểm Thực tập tốt

nghiệp

4.      Thời gian sinh viên nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn: 20/10/2015.

5.      Ngày 20/10 & 22/10/2015: Bảo vệ báo cáo tốt nghiệp

6.      Ngày 26/10 – 30/10/2015: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn

Lưu ý:

 
* Nhưng sinh viên đã đủ điều kiện thực tập ngành (web phòng Đại học)  nhưng chưa đăng ký trên web
 
ĐKMH (24/8 -29/8) phải làm đơn đăng ký TT ngành gửi về Khoa từ 31/08 - 04/09.

* Học phần thực thực tập ngành bao gồm điểm kỹ năng thực hành chuyên môn và điểm thực tập ngành 

( điềm Kỹ năng thực hành chuyên môn chiếm 50%, điểm thực tập ngành chiếm 50%).

Sinh viên nợ học phần thực tập ngành phải thi Kỹ năng thực hành chuyên môn và làm lại thực tập
 
ngành.

 KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

 

Sinh viên - Học viên