Trang chủ Sinh viên - Học viên Hệ đào tạo tại chức - vb2 Thông báo
Thông báo
Kế hoạch xử lý học vụ 04/2015 ( LT, VB2, VHVL) PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 5 - 2015, 02:21

Kế hoạch xử lý học vụ 04/2015 ( LT, VB2, VHVL)

1. Kế hoạch:

Sinh viên tải vế tại đây

 

 
Danh sách chia nhóm TTTN lớp 10380101 PDF. In Email
Thứ tư, 12 Tháng 11 - 2014, 01:25

Sinh viên tải về tại đây

 
Thông báo lịch Thực tập tốt nghiệp lớp 10380101 PDF. In Email
Thứ hai, 03 Tháng 11 - 2014, 09:16
 • Thông báo lịch Thực tập tốt nghiệp lớp 10380101
 • Theo chöông trình ñaøo taïo, trong hoïc kyø 1/2014 - 2015 sinh vieân lôùp 10380101, seõ thöïc
 • taäp toát nghieäp. Keá hoạch thöïc hieän nhö sau:
 • 1.   Ngaøy 09/11/2014: Giáo viên hướng dẫn laøm vieäc vôùi sinh vieân.
  •  11h00, Chủ nhật (09/11), phòng B503.
 • 2.      Chính thöùc tính thôøi gian thöïc taäp: 10/11/2014.
 • 3.      Thôøi gian thöïc taäp: töø 10/11/2014 ñeán 07/12/2014.
 • 4.      Thôøi gian sinh vieân noäp baøi cho giaùo vieân höôùng daãn: 09/12/2014.
 • 5.      Ngaøy 9/12 & 11/12/2014: Baûo veä baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp.
 • 6.      Ngaøy 09/12/2014: In danh saùch ñieåm baùo caùo toát nghieäp.

 

 
Danh sách chia nhóm & lịch giảng đề ( ĐA kết cấu thép , ĐA quy hoạch 1) - hệ liên thông HK1(14-15) PDF. In Email
Thứ năm, 30 Tháng 10 - 2014, 00:34

Danh sách chia nhóm & lịch giảng đề ( ĐA thép , ĐA quy hoạch 1)

Hệ liên thông, HK1(14-15)

 

1. Đồ án kết cấu thép 

- Danh sách chia nhóm ---> tải về 

- Lịch giảng đề: 14h00, CN (2/11/2014), phòng B201

2. Đồ án quy hoạch 1

- Danh sách chia nhóm ---> tải về 

- Lịch giảng đề:  18h00, thứ 5 (06/11/2014), phòng B408

 

 
Danh sách chia nhóm và lịch giảng đề Đồ án Thi công ( ngoài chính quy) PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 8 - 2014, 10:01
 • DANH SÁCH CHIA NHÓM ĐỒ ÁN HK3 (13-14)
 • HỆ NGOÀI CHÍNH QUY
 •  
 • DACH SÁCH CHIA NHÓM --->DOWNLOAD
 • + Lịch nhận giảng đề: 

              Nhóm Thầy Bùi Quang Tuấn: 18h00,  thứ 4 (6/8/2014), phòng B 304.

              Nhóm Thầy Từ Đông Xuân & Thầy Đặng Đình Minh sinh viên tự liên hệ từ 5/08 -10/08

 • + Thời gian làm đồ án: 11/08 - 7/10
 • Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ
 • không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.
 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»