Trang chủ Sinh viên - Học viên Hệ đào tạo chính quy Thông báo Kế hoạch xử học vụ đợt tháng 10/2015 (CĐ khóa 4, 5 & ĐH khóa 12)
Kế hoạch xử học vụ đợt tháng 10/2015 (CĐ khóa 4, 5 & ĐH khóa 12) PDF. In Email
Thứ tư, 28 Tháng 10 - 2015, 09:49
 
KẾ HOẠCH
 
XỬ LÝ VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO NĂM 2015
 
(Trích kế hoạch số 1543/KH-TĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015)
 
Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành
 
kế hoạch về xử lý và cảnh báo học vụ sinh viên hệ chính quy quá hạn đào tạo tính đến tháng 10/2015
 
như sau:
 
A.    XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
 
1. Đối tượng áp dụng:
 
1.1 Trình độ đại học: Sinh viên khóa 12 (tuyển sinh 2008) hệ 4 năm và sinh viên các khóa trước.
 
1.2 Trình độ cao đẳng: Sinh viên khóa 6 (tuyển sinh 2010) trở về trước.
 
 
2. Tổ chức thực hiện:
 
2.1 Xóa tên: Sinh viên chưa hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo.
 
2.2 Cứu xét: Xem xét cứu xét, cụ thể như sau:
 
2.2.1 Gia hạn đào tạo:
 
- Sinh viên còn nợ các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
 
- Sinh viên được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.
 
2.2.2 Chuyển hệ đào tạo (trình độ đại học):
 
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển hệ đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép,
 
được tính theo khóa tuyển sinh của hệ VLVH được chuyển đến. 
 
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển hệ đào tạo 01/12/2015.
 
2.2.3 Chuyển bậc đào tạo:
 
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển bậc đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép,
 
được tính theo khóa tuyển sinh của bậc đào tạo được chuyển đến
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển bậc đào tạo 01/12/2015
 
B. CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN SẮP QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
 
1. Đối tượng: Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ thuộc các khóa sau đây:
 
1.1. Trình độ đại học:
 
- Sinh viên khóa 13 (tuyển sinh 2009), buộc thôi học vào tháng 9/2016
 
1.1.2. Thời gian đào tạo 4,5 năm:
 
-  Sinh viên khóa 12 (tuyển sinh 2008), buộc thôi học vào tháng 9/2016.
 
-  Sinh viên cao đẳng khóa 7 (tuyển sinh 2011), buộc thôi học vào tháng 9/2016.
 
1.1.1. Thời gian đào tạo 4 năm:
 
1.2. Trình độ cao đẳng:
 
2. Hướng dẫn thưc hiện: Tất cả các sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập
 
hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu
 
khônghoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào đợt xét học vụ.
 
C.     KẾ HOẠCH THỜI GIAN:
 
26/10-05/11/2015Thông báo xử lý quá hạn đào tạo đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình
 
thức: email, điện thoại, đăng lên website, gửi thư…). 
 
28/10-06/11/2015Nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc
 
đào tạo.
 
10/11-20/11/2015Thông báo cảnh báo học vụ đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình thức:
 
email, điện thoại, gửthư, đăng lên website,…) để sinh viên lên kế hoạch học tập để kịp tốt nghiệp.
 
26/11/2015Thông báo danh sách sinh viên được gia hạn đào tạo. 
 
27/11-01/12/2015Nhận đơn SV xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo đối với sinh viên không được nhà
 
trường cứu xét cho gia hạn đào tạo.
 
14/12/2015Ra quyết định chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo.
 
28/12-31/12/2015Ra quyết định xóa tên sinh viên quá hạn đào tạo.
 
                                                                                             KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH