-Kế hoạch xử lý học vụ HK2, năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ HK2/2014-2015

Căn cứ quy trình xử lý học vụ ban hành theo Quy định số 1170/TĐT-ĐT Hiệu trưởng ký ngày 11 tháng 4 năm 2008,

Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2014-2015 thuộc

các điều kiện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học  vụ (Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013)

như sau:

- 28/08/2015: Phòng Đào tạo thông báo danh sách đề nghị cảnh báo và xử lý học vụ về các Khoa.

- 28/08 - 07/09/2015: Khoa gửi thư hoặc gọi điện thoại về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách trên

(bảng tin, email sinh viên, website khoa,..).

28/08 - 10/09/2015: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ (đơn khiếu nại, đơn

cứu xét, nhận đơn chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo.

13/02/2015: Họp Hội đồng xử lý học vụ trường.

26/02/2015:  Sinh viên không được cứu xét học tiếp, nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo theo quy định.

27/02- 02/3/2015:  Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo tại văn phòng Khoa. Đối với trường hợp xin

chuyển xuống bậc cao đẳng, sinh viên nộp đơn hủy môn học không có trong chương trình đào tạo của cao đẳng.

03/3/2015: Khoa Nộp đơn về Phòng Đại học.

06/3/2015: Phòng Đại học làm quyết định chuyển bậc, chuyển hệ trình Ban Giám hiệu ký.

20/3/2015: Phòng Đào tạo làm quyết định buộc thôi học trình Ban giám hiệu.

30/3 -09/4/2015: Sinh viên thuộc diện buộc thôi học nộp đơn xin rút học phí HK 2/2014-2015 tại Phòng Tài chính.

  •                                                                                      KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

link liên kết feed