Xử lý học vụ feed

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 ,15 -16)

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC

(XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 ,15 -16)

Chi tiết tại đây:

http://www.mediafire.com/view/rq78xov9adcalto/KTCT.pdf

 

 

 

Kế hoạch xử học vụ đợt tháng 10/2015 (CĐ khóa 4, 5 & ĐH khóa 12)

 

 

 

KẾ HOẠCH
 
XỬ LÝ VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO NĂM 2015
 
(Trích kế hoạch số 1543/KH-TĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015)
 
Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành
 
kế hoạch về xử lý và cảnh báo học vụ sinh viên hệ chính quy quá hạn đào tạo tính đến tháng 10/2015
 
như sau:
 
A.    XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
 
1. Đối tượng áp dụng:
 
1.1 Trình độ đại học: Sinh viên khóa 12 (tuyển sinh 2008) hệ 4 năm và sinh viên các khóa trước.
 
1.2 Trình độ cao đẳng: Sinh viên khóa 6 (tuyển sinh 2010) trở về trước.
 
 
2. Tổ chức thực hiện:
 
2.1 Xóa tên: Sinh viên chưa hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo.
 
2.2 Cứu xét: Xem xét cứu xét, cụ thể như sau:
 
2.2.1 Gia hạn đào tạo:
 
- Sinh viên còn nợ các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
 
- Sinh viên được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.
 
2.2.2 Chuyển hệ đào tạo (trình độ đại học):
 
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển hệ đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép,
 
được tính theo khóa tuyển sinh của hệ VLVH được chuyển đến. 
 
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển hệ đào tạo 01/12/2015.
 
2.2.3 Chuyển bậc đào tạo:
 
- Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học được phép chuyển bậc đào tạo. Thời hạn đào tạo tối đa cho phép,
 
được tính theo khóa tuyển sinh của bậc đào tạo được chuyển đến
- Hạn chót nộp đơn xin chuyển bậc đào tạo 01/12/2015
 
B. CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN SẮP QUÁ HẠN ĐÀO TẠO:
 
1. Đối tượng: Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ thuộc các khóa sau đây:
 
1.1. Trình độ đại học:
 
- Sinh viên khóa 13 (tuyển sinh 2009), buộc thôi học vào tháng 9/2016
 
1.1.2. Thời gian đào tạo 4,5 năm:
 
-  Sinh viên khóa 12 (tuyển sinh 2008), buộc thôi học vào tháng 9/2016.
 
-  Sinh viên cao đẳng khóa 7 (tuyển sinh 2011), buộc thôi học vào tháng 9/2016.
 
1.1.1. Thời gian đào tạo 4 năm:
 
1.2. Trình độ cao đẳng:
 
2. Hướng dẫn thưc hiện: Tất cả các sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập
 
và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu
 
khônghoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào đợt xét học vụ.
 
C.     KẾ HOẠCH THỜI GIAN:
 
26/10-05/11/2015: Thông báo xử lý quá hạn đào tạo đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình
 
thức: email, điện thoại, đăng lên website, gửi thư…). 
 
28/10-06/11/2015: Nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc
 
đào tạo.
 
10/11-20/11/2015: Thông báo cảnh báo học vụ đến từng sinh viên và phụ huynh (bằng nhiều hình thức:
 
email, điện thoại, gửthư, đăng lên website,…) để sinh viên lên kế hoạch học tập để kịp tốt nghiệp.
 
26/11/2015: Thông báo danh sách sinh viên được gia hạn đào tạo. 
 
27/11-01/12/2015: Nhận đơn SV xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo đối với sinh viên không được nhà
 
trường cứu xét cho gia hạn đào tạo.
 
14/12/2015: Ra quyết định chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo.
 
28/12-31/12/2015: Ra quyết định xóa tên sinh viên quá hạn đào tạo.
 
                                                                                             KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 

 

 

 

 

-Kế hoạch xử lý học vụ HK2, năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ HK2/2014-2015

Căn cứ quy trình xử lý học vụ ban hành theo Quy định số 1170/TĐT-ĐT Hiệu trưởng ký ngày 11 tháng 4 năm 2008,

Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2014-2015 thuộc

các điều kiện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học  vụ (Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013)

như sau:

- 28/08/2015: Phòng Đào tạo thông báo danh sách đề nghị cảnh báo và xử lý học vụ về các Khoa.

- 28/08 - 07/09/2015: Khoa gửi thư hoặc gọi điện thoại về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách trên

(bảng tin, email sinh viên, website khoa,..).

28/08 - 10/09/2015: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ (đơn khiếu nại, đơn

cứu xét, nhận đơn chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo.

13/02/2015: Họp Hội đồng xử lý học vụ trường.

26/02/2015:  Sinh viên không được cứu xét học tiếp, nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo theo quy định.

27/02- 02/3/2015:  Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo tại văn phòng Khoa. Đối với trường hợp xin

chuyển xuống bậc cao đẳng, sinh viên nộp đơn hủy môn học không có trong chương trình đào tạo của cao đẳng.

03/3/2015: Khoa Nộp đơn về Phòng Đại học.

06/3/2015: Phòng Đại học làm quyết định chuyển bậc, chuyển hệ trình Ban Giám hiệu ký.

20/3/2015: Phòng Đào tạo làm quyết định buộc thôi học trình Ban giám hiệu.

30/3 -09/4/2015: Sinh viên thuộc diện buộc thôi học nộp đơn xin rút học phí HK 2/2014-2015 tại Phòng Tài chính.

  •                                                                                      KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
 

link liên kết feed