Hệ chính qui feed

KH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2016 ( ĐẠI HỌC ) điều chỉnh

                                          KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

                                              Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

                       (Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh) 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

12/09 → 15/09/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

15/09/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

15/09/2016→ 19/09/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

19/09/2016→ 23/09/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

26/09/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

04/10/2016

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

04/10/2016→ 12/01/2017

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

23/11→ 26/11/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

15/01/2017

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

15/01 → 12/02/2017

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

 

* Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia ĐATN nhưng không tham gia đợt T09/2016 làm đơn gửi Khoa

từ 12/09 - 16/09 xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm ĐATN trước, phải làm đơn xin tham gia ĐATN và gửi Khoa

từ 12/09 - 16/09 nếu có nhu cầu làm đợt T09/2016.

 

 

Lịch thi vét tháng 9/2016

Lịch thi vét tháng 9/2016

 

1. Lịch thi:

 

- Sinh viên tải về

 

2. Danh sách sinh viên thi vét:

 

Sinh viên tải về

 

* Những sinh viên không có tên do chưa đủ điều kiện sẽ

 

tổ chức thi sau đợt XLHV tháng 9/2016 hoặc liên hệ VPK

 

để rút lại học phí.

 

 

 

Kế hoạch & danh sách chia nhóm đồ án môn học HK1(16 - 17)

KẾ HOẠCH & DANH SÁCH

Đồ án môn học: học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (CHÍNH QUI)

1. Kế hoạch làm đồ án:

Tuần: 22/08/2016 – 3/09/2016 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

Chính thức tính thời gian làm đồ án: 05/09/2016

Thời gian làm đồ án: từ 05/09/2016 đến 11/11/2016

Thời gian sinh viên nộp bài cho giảng viên hướng dẫn: 14/11 – 18/11

Ngày 14/11/2016 - 18/11/2016: Bảo vệ đồ án

2 Danh sách chia nhóm đồ án môn học: 

2.1 Đồ án thiết kế đường 2 & Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ Giảng viên trước ngày 26/08/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.2 Đồ án kiến trúc 4

Danh sách chia nhóm: 

Tải về 

+ Lịch nhận giảng đề: 12g30, thứ 3 (23/08/2016), Phòng: D0102

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án kiến trúc nhà ở

Danh sách chia nhóm: 

Tải về 

+ Lịch nhận giảng đề: 8g00, thứ 3 (23/08/2016), Phòng: D0102

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án nền móng.

Danh sách chia nhóm: 

Tải về Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề:11g00, thứ 5 (25/08/2016), Phòng: Sinh viên tập trung tại tầng trệt khu D

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án bê tông cốt thép 1.

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề:11g15, thứ 5 (25/08/2016), Phòng: Sinh viên tập trung tại tầng trệt khu D

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.4 Đồ án bê tông cốt thép 2

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 7/9/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.5 Đồ án thi công

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 7/9/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.4 Đồ án bê tông cốt thép 2

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: 14h00, ngày 6/9/2016, phòng B506

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.6 Đồ án kết cấu thép

Danh sách chia nhóm và mã đề:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: lúc 17h30, thứ 6 (9/9/2016), phòng B306

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

 

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TT NGÀNH & TTTN tháng 9/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TTTN ---> tải về
 
 
Lưu ý: -Chỉ những sinh viên có đăng ký thực tập tốt nghiệp mới
 
 
được công nhận điểm.
 
          
- Dự kiến thời gian đóng lệ phí thực tập từ ngày
 
 
12/09/2016 ->16/09/2016
 
 
 (theo thông báo Phòng Tài chính).
 

Kế hoạch làm báo cáo tốt nghiệp đợt tháng 04/2016 (cao đẳng)

KẾ HOẠCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

 ( Hệ chính quy)

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) PHỐI HỢP

28/03 → 12/04/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm báo cáo tốt nghiệp.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

12/04/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

12/04/2016→ 19/04/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm báo cáo.  

Khoa KTCT

 

20/04/2016→ 22/04/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

Phòng Tài chính

Khoa KTCT, phòng Đại học

25/04/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm báo cáo tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Khoa KTCT

26/04/2016

Họp hướng dẫn thực hiện báo cáo tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

Phòng Đại học để xin phòng

26/04/2016→ 23/07/2016

Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp

GVHD

 

01/06→ 03/06/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  báo cáo tốt nghiệp (giữa kỳ)

Giáo vụ khoa

 

29/07/2016

Sinh viên nộp báo cáo tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

 

29/07 → 28/08/2016

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm báo cáo tốt nghiệp

GV chấm, Hội đồng chấm

Thư ký, Giáo vụ khoa

 

 

Page 2 of 4

link liên kết feed