Kế hoạch tập sự nghề nghiệp (thực tập tốt nghiệp) đợt 2 năm học 2016 - 2017 ( đại học & cao đẳng)

KẾ HOẠCH

Tập sự nghề nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2016-2017, khoa Kỹ thuật công trình thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 2

năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung

2

16/01 - 20/01/2017

Sinh viên đủ điều kiện TSNN đăng ký môn học trên trang

Hệ thống thông tin sinh viên website

(https://student.tdt.edu.vn)

chọn phân hệ đăng ký môn học.

3

24/01/2017

Khoa và phòng Đại học công bố danh sách sinh viên

đăng ký TSNN trên website Khoa và Phòng đại học

4

14/02/2017

Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên TSNN.

5

13/02 - 17/02/2017

-       Sinh viên đóng tiền TSNN tại Phòng Tài chính.

-       Lưu ý:Học phí TSNN nằm trong học phí

HK2/2016-2017, sinh viên nợ học phí TSNN

sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học

HK2/2016-2017

(bao gồm học phần TSNN & các môn học khác).

6

13/02 - 18/04/2017

Sinh viên thực hiện TSNN.

7

10/04 - 14/04/2017

Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

Lưu ý:

Học phần thực thực tập tốt nghiệp bao gồm điểm kỹ năng thực hành chuyên môn và điểm thực tập tốt nghiệp

( điềm Kỹ năng thực hành chuyên môn chiếm 50%, điểm thực tập tốt nghiệp chiếm 50%).

 Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp phải thi Kỹ năng thực hành chuyên môn      và làm lại thực tập tốt nghiệp.

Nhằm chuẩn bị thực hiện đúng kế hoạch, khoa kính đề nghị phòng Đại học, phòng Tài chính phối hợp cùng khoa để

sinh viên kịp thời tốt nghiệp.

link liên kết feed