KẾ HOẠCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2016 ( CAO ĐẲNG) điều chỉnh

                                      KẾ HOẠCH LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

                                             Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

                                         (Hệ chính quy – TP. Hồ Chí Minh)

 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

12/09 → 15/09/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm báo cáo tốt nghiệp.

15/09/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

15/09/2016→ 19/09/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm báo cáo.  

19/09/2016→ 23/09/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

26/09/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm báo cáo tốt nghiệp

04/10/2016

Họp hướng dẫn thực hiện báo cáo tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp

04/10/2016→ 29/12/2016

Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp

23/11→ 26/11/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  báo cáo tốt nghiệp (giữa kỳ)

29/12/2016

Sinh viên nộp báo cáo tốt nghiệp

29/12 → 08/01/2017

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm báo cáo tốt nghiệp

* Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia BCTN nhưng không tham gia đợt T09/2016

làm đơn gửi Khoa từ 12/09 - 16/09 xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm BCTN trước, phải làm đơn xin tham gia

BCTN và gửi Khoa từ 12/09 - 16/09 nếu có nhu cầu làm đợt T09/2016.

 

link liên kết feed