KH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2016 ( ĐẠI HỌC ) điều chỉnh

                                          KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

                                              Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

                       (Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh) 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

12/09 → 15/09/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

15/09/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

15/09/2016→ 19/09/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

19/09/2016→ 23/09/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

26/09/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

04/10/2016

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

04/10/2016→ 12/01/2017

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

23/11→ 26/11/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

15/01/2017

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

15/01 → 12/02/2017

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

 

* Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia ĐATN nhưng không tham gia đợt T09/2016 làm đơn gửi Khoa

từ 12/09 - 16/09 xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm ĐATN trước, phải làm đơn xin tham gia ĐATN và gửi Khoa

từ 12/09 - 16/09 nếu có nhu cầu làm đợt T09/2016.

 

link liên kết feed