Kế hoạch & danh sách chia nhóm đồ án môn học HK1(16 - 17)

KẾ HOẠCH & DANH SÁCH

Đồ án môn học: học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (CHÍNH QUI)

1. Kế hoạch làm đồ án:

Tuần: 22/08/2016 – 3/09/2016 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

Chính thức tính thời gian làm đồ án: 05/09/2016

Thời gian làm đồ án: từ 05/09/2016 đến 11/11/2016

Thời gian sinh viên nộp bài cho giảng viên hướng dẫn: 14/11 – 18/11

Ngày 14/11/2016 - 18/11/2016: Bảo vệ đồ án

2 Danh sách chia nhóm đồ án môn học: 

2.1 Đồ án thiết kế đường 2 & Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ Giảng viên trước ngày 26/08/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.2 Đồ án kiến trúc 4

Danh sách chia nhóm: 

Tải về 

+ Lịch nhận giảng đề: 12g30, thứ 3 (23/08/2016), Phòng: D0102

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án kiến trúc nhà ở

Danh sách chia nhóm: 

Tải về 

+ Lịch nhận giảng đề: 8g00, thứ 3 (23/08/2016), Phòng: D0102

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án nền móng.

Danh sách chia nhóm: 

Tải về Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề:11g00, thứ 5 (25/08/2016), Phòng: Sinh viên tập trung tại tầng trệt khu D

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3 Đồ án bê tông cốt thép 1.

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề:11g15, thứ 5 (25/08/2016), Phòng: Sinh viên tập trung tại tầng trệt khu D

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.4 Đồ án bê tông cốt thép 2

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 7/9/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.5 Đồ án thi công

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 7/9/2016

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.4 Đồ án bê tông cốt thép 2

Danh sách chia nhóm:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: 14h00, ngày 6/9/2016, phòng B506

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.6 Đồ án kết cấu thép

Danh sách chia nhóm và mã đề:

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: lúc 17h30, thứ 6 (9/9/2016), phòng B306

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

 

link liên kết feed