Thông Báo Nghỉ Học Môn Quy Hoạch Khu Sản Xuất Đô Thị T4 ca 3

Thông Báo Nghỉ Học Môn Quy Hoạch Khu Sản Xuất Đô Thị T4 ca 3 ngày 31/8/2016

Giảng viên: cô Hoàng Thị Phương Thảo.

Các buổi học khác học bình thường.

Lịch học bù thông báo sau.

link liên kết feed