THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA

Thông báo nộp báo cáo thực tập trắc địa thầy Nguyễn Việt Bình.

thời gian: 17h ngày 3/6/2016

đối tượng: tất cả các nhóm chưa nộp.

Qua thời gian trên sẽ không thu với bất cứ lý do gì.

link liên kết feed