Thông báo danh sách chia nhóm làm Đồ án tốt nghiệp đợt bổ sung

 

- Danh sách chia nhóm ---> tải về

 

- Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 15/05/2016

link liên kết feed