• 30.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 9/2018

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

9/3 → 20/03/2018

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

20/03/2018

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

20/03/2018→ 02/04/2018

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

02/04/2018→ 06/04/2018

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

09/04/2018

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

10/04/2018

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

10/04/2018→ 29/07/2018

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

04/06→ 07/06/2018

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

29/07/2018

08/08/2018

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

(Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn)

01/08/2018

08/08/2018

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed