• 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg
  • 30.jpg

Danh sách chia nhóm Tham quan công trường xây dựng ( HK1, 17 - 18)

 1. Ngành Xây dựng:

Tải về: tại đây

* SInh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 29/12/2017

và thực hiện theo kế hoạch Khoa đã thông báo.

 

 2. Ngành cầu đường:

 

Tải về: tại đây

 

* SInh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn trước ngày 29/12/2017

 

và thực hiện theo kế hoạch Khoa đã thông báo.

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed