• 66.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg

Thông báo kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tốt nghiệp tháng 4/2018

                                       KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

                                          Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

                     ( Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL – TP. Hồ Chí Minh)

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) PHỐI HỢP

28/9 → 2/10/2017

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

phòng Đại học

khoa KTCT

02/10/2017

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

phòng Đại học

khoa KTCT

02/10/2017→ 13/10/2017

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

khoa KTCT

 

11/10/2017→ 13/10/2017

(dự kiến)

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

phòng Tài chính

khoa KTCT, phòng Đại học

16/10/2017

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

phòng Đào tạo

khoa KTCT

20/10/2017

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

phòng Đại học để xin phòng

20/10/2017→ 10/02/2018

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

GVHD

 

18/12→ 22/12/2017

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

Giáo vụ khoa

 

26/02/2017

11/03/2018

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

(Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn)

Các Trưởng BM của khoa KTCT

 

26/02/2017

11/03/2018

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

GV chấm, Hội đồng chấm

Giáo vụ khoa

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed