• 66.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • Hoa that.jpg

Thông báo tách lớp Kết cấu thép HK1, năm học 2017 - 2018

Thông báo tách lớp Kết cấu thép HK1, năm học 2017 - 2018, cụ thể:

- Lớp sinh viên ngành cầu đường sẽ do Thầy Võ Thành Nam giảng dạy  vào thứ 6, tiết 789, phòng (đang cập nhật)

- Lớp sinh viên ngành xây dựng do Thầy Trần Quốc Hùng giảng dạy vào thứ 6, tiết 789, phòng D0305

* Do tuần này Thầy Hùng nghỉ lớp xây dựng sẽ học bù vào thứ 7, tiết 123456, phòng D0305, nhóm lớp ngành cầu đường thứ 6

vẫn học bình thường

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed