• Hoa that.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg

KẾ HOẠCH NHẬN BÀI & BẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 08/2017

1. Ngành Xây dựng (cao đẳng + đại học):

- Sinh viên nhận bài lúc 16h00, thứ 3 (8/8/2017), tại phòng D004

- Hội đồng bảo vệ: 7h00,  thứ 4 (9/8/2017)

+ Hội đồng 1: D0102

+ Hội đồng 2:D0101

+ Hội đồng 3: D0202

* Sinh viên có mặt lúc 6h30 để chuẩn bị hội đồng

2. Ngành cầu đường:

- Hội đồng bảo vệ: 12h30, thứ 5, ngày 10/8/2017

+ Hội đồng 1: D0102

+ Hội đồng 2:D0102

* Sinh viên có mặt theo yêu cầu GV hướng dẫn

3. Ngành quy hoạch vùng & đô thị

- Hội đồng bảo vệ: 12h30, thứ 5, ngày 10/8/2017

+ Hội đồng; D0605

* Sinh viên có mặt theo yêu cầu GV hướng dẫn

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed