• Hoa that.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg

Kế hoạch xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định ( ngoài chính qui)

THÔNG BÁO

Kế hoạch xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định

các lớp Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai (đợt tháng 04/2017)

& Cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo (đợt tháng 09/2017)

 

-        Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Quyết định số  25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-        Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học ban hành kèm Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-        Căn cứ Quy chế học vụ đại học vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông Ban hành kèm quyết định số 99 /TĐT-QĐ-TC ngày 02 tháng 03 năm 2006; Quy chế học vụ hệ văn bằng hai, liên thông Ban hành theo quyết định số 1212/2011/TĐT-QĐ ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Trường đại học Tôn Đức Thắng;

-        Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ đối với sinh viên quá hạn đào tạo, sinh viên nợ học phí quá quy định và cảnh báo học vụ đối với sinh viên sắp quá hạn đào tạo như sau:

 

  1. A.    XỬ LÝ HỌC VỤ SINH VIÊN QUÁ HẠN ĐÀO TẠO

& SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ QUÁ QUY ĐỊNH

(BUỘC THÔI HC)

Căn cứ cảnh báo học vụ sinh viên sắp quá hạn đào tạo trong Kế hoạch số 1820 /2016/TB-TĐT ngày 08/11/2016 về xử lý học vụ sinh viên, Nhà trường thông báo kế hoạch xử lý học vụ đợt tháng 04/2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Sinh viên bị buộc thôi học thuộc các lớp sau đây:

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học:

-        Chương trình chính quy đào tạo 2,5 năm: Sinh viên khóa 08 (niên khóa 2011 - 2014) các lớp 11210201, 11220201, 11220202, 11220203, 11220261, 11220271, 11250301, 11250361, 11270501, 11270561.

2. Liên thông từ cao đẳng lên đại học:

-        Chương trình chính quy đào tạo 02 năm: Sinh viên khóa 05 (niên khóa 2012 - 2014) các lớp 12180101, 12180161.

-        Chương trình chính quy đào tạo 1,5 năm: Sinh viên khóa 06 (niên khóa 2013 - 2014) các lớp 13120101.

3. Vừa làm vừa học :

-        Chương trình đào tạo 4 năm: Sinh viên khóa 06 (niên khóa 2006 - 2010) các lớp 08DD1V, 08KK1V, 08KK2V, 08KK3V, 08MC1V, 08MC2V, 08MC3V, 08MC4V, 08QT1V, 08QT2V, 08XH1V.

-        Chương trình đào tạo 4,5 năm: Sinh viên khóa 05 (niên khóa 2007 - 2012) các lớp 07HH1Q, 07HH2Q, 07HH3Q, 07SH1Q, 07SH2D, 07BH1Q, 07CM1Q, 07MT1Q, 07DD1Q, 07DD2Q, 07DD3Q, 07QH1Q, 07CD1Q, 07XD1Q.

-        Chương trình đào tạo 5 năm: Sinh viên khóa 04 (niên khóa 2006 - 2011) các lớp 06XD1T

4. Văn bằng 2:

-        Chương trình VLVH đào tạo 3 năm: Sinh viên khóa 06 (niên khóa 2009 - 2012) các lớp 09700101, 09780101.

5. Sinh viên hết thời gian gia hạn đào tạo.

6. Sinh viên nợ hc phí t 2 hc k tr lên (tính từ HK2/2016-2017 trở về trước).

 

II. HÌNH THỨC XỬ LÝ:

1. Buộc thôi học (xóa tên): Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học những sinh viên thuộc Phần I chưa hoàn thành chương trình học; những sinh viên còn nợ học phí quá quy định từ 02 học kỳ trở lên.

2. Xét gia hạn theo quy chế:

-        Sinh viên hệ chính quy liên thông (năm tuyển sinh 2010 trở về trước) nằm trong diện bị buộc thôi học ở Phần II, nếu thuộc qui định tại khoản 4 – điều 18 Quy chế 25 đào tạo chính quy.

-         Sinh viên hệ chính quy liên thông (năm tuyển sinh 2011 trở về sau) nằm trong diện bị buộc thôi học ở Phần II, nếu thuộc qui định tại khoản 5 – điều 28 Quy chế 43 đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.   

-         Sinh viên hệ vừa làm vừa học nằm trong diện bị buộc thôi học ở Phần II, nếu thuộc qui định tại khoản 4 – điều 21 quy chế đào tạo vừa làm vừa học kèm Quyết định 36.

3. Xét gia hạn theo đơn cứu xét.

Lưu ý: Tất cả các sinh viên (thuộc mục 2,3 Phần II) muốn gia hạn thời gian xử lý học vụ phải làm đơn xin cứu xét nộp tại Khoa quản lý để Khoa có ý kiến đề xuất. Nếu không nộp đơn, xem như sinh viên không có nhu cầu cứu xét, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học quá hạn đào tạo. 

4. Trình tự giải quyết đơn xin gia hạn:

-         Ngày15/5/2017: Phòng Đại học gởi danh sách xử lý học vụ, sinh viên quá hạn đào tạo, tình hình nợ môn, nợ học phí về các Khoa. Các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

-         Ngày 31/5/2017: Hạn cuối sinh viên phản hồi danh sách xử lý học vụ, nộp đơn xin cứu xét về Khoa.

-         Ngày 07/6/2017: Hạn cuối các Khoa chuyển danh sách sinh viên phản hồi, sinh viên xin cứu xét về Phòng Đại học.

-         Ngày 13/6/2017: Họp hội đồng xử lý học vụ.

-         Ngày 16/6/2017: Phòng Đại học chuyển danh sách đề nghị buộc thôi học sinh viên để các Khoa kiểm dò lần cuối và ký xác nhận trên danh sách.

-         Ngày 20/6/2017: Hạn cuối các Khoa chuyển danh sách đề nghị buộc thôi học sinh viên (Khoa đã ký) về Phòng Đại học.

-         Ngày 27/6/2017: Trình ký danh sách gia hạn đào tạo và quyết định buộc thôi học sinh viên.

Lưu ý:

-          Các Khoa lên kế hoạch tổ chức cho sinh viên trong diện được gia hạn thời gian xử lý học vụ học trả nợ đối với những môn không có trong học kỳ, để kịp tốt nghiệp vào đợt tháng 09/2017.

-          Sinh viên thuộc diện được gia hạn thời gian xử lý học vụ có trách nhiệm lên kế hoạch đăng ký và học trả nợ cùng các lớp có môn học trong học kỳ và các lớp do Khoa tổ chức.

-          Sinh viên được gia hạn thời gian xử lý học vụ phải hoàn thành đúng thời hạn theo qui định của Nhà trường. Hết thời gian được gia hạn, nếu sinh viên vẫn chưa hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị xử lý buộc thôi học (xóa tên).

 

  1. B.     CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN SẼ QUÁ HẠN ĐÀO TẠO

ĐỢT THÁNG 09/2017

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Sinh viên sắp quá hạn đào tạo thuộc các lớp sau đây:

1. Liên thông từ trung cấp lên đại học:

-        Chương trình vừa làm vừa học đào tạo 2,5 năm: Sinh viên khóa 08 (niên khóa 2011 - 2014) các lớp 11220211, 11220221, 11220231, 11220232.

2. Vừa làm vừa học :

-        Chương trình đào tạo 4 năm: Sinh viên khóa 07 (niên khóa 2009 - 2013) các lớp09300101, 09300101, 09300201, 09310101, 09310201, 09310301, 09310401, 09320101, 09330201, 09330301, 09350101, 09350301, 09370301, 09370401, 09370501, 09370601, 093B0101.

II. HÌH THỨC XỬ LÝ:

Tất cả các sinh viên thuộc diện cảnh báo sắp quá hạn đào tạo có trách nhiệm lên kế hoạch học tập và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo qui định của Nhà trường. Sinh viên thuộc diện cảnh báo sắp quá hạn đào tạo nếu không hoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào đợt xử lý học vụ tháng 09/2017.

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed