• 6.jpg
  • 30.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg

Thông báo kế hoạch bảo vệ Đồ án môn học ( ngành cầu đường)

 

              LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HỌC KỲ 2 - NĂM 2016-2017

STT Môn học Thứ Ngày Phòng Thời gian bắt đầu
1 Đồ án Xây dựng đường 4 03/5/2017 D402 7:30:00 AM
2 Đồ án nền móng cầu đường 5 04/5/2017 D305 7:30:00 AM
3 Đồ án thiết kế đường 1 4 10/5/2017 D202 7:30:00 AM
4 Đồ án thiết kế cầu thép 3 09/5/2017 D202 13:30:00 PM
5 Đồ án Xây dựng cầu 5 11/5/2017 D305 7:30:00 AM
6 Đồ án kết cấu BTCT 6 12/5/2017 D102 13:30:00 PM

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed